Úvod Názory Videa Aktuálně Rozdíly Řešení


Rozdíly  Rozdíly kvůli kterým nelze předpokládat pokojné soužití s vyznavači islámu vidíte na obrázku nahoře. Dále uvádím stručný výpis z knihy Korán a práva Sharia ...

Křesťanství učí k lásce a odpuštění - Islám učí k nenávisti a pomstě !
Čím více je muslim zbožný, tím více je netolerantní.

Pravda o islámu

Čím nás obohatí umírněný islám:

 1. Taharrush = skupinové obtěžování žen
 2. Halal = rituální vraždění zvířat
 3. právo šaria = absolutní nadřazenost muslimů nad ženami a nemuslimy
 4. ženská obřízka
 5. nucené sňatky = muslimka se nesmí provdat za nemuslima
 6. polygamie = muslim může mít čtyři manželky
 7. pedofilie = nezletilé manželky
 8. Burky a burkiny = nucené zahalování žen
 9. segregace = oddělování žen od mužů na veřejných místech (v bazénech, školách, nemocnicích, kavárnách ...)
 10. Terorismus = podhoubím terorismu je komunita "umírněných" muslimů
 11. omezení sportu, hudby a jakékoliv zábavy
 12. zákaz alkoholu a kouření
 13. zákaz chování psů a prasat
 14. homosexualita je zakázána a přísně trestána

Stačí srovnat činy Ježíše a Mohameda. Zatímco jeden kázal lásku k nepřátelům, druhý jim nechal stínat hlavy.

Nejvyšším morálním vzorem křesťanství je Kristus. Nejvyšším morálním vzorem islámu je Muhammad. Zkusme je porovnat. Kristus se i na kříži modlil za své katy, Muhammad proklínal i nepřátele, které nikdy neviděl. Kristus zdůrazňoval partnerskou věrnost, Muhammad si bral každou ženu, které se mu zachtělo. Kristus zabránil i odsouzení skutečných hříšníků, Muhammad pořádal hromadné popravy, při kterých vyvraždil celé rody. Kristus uzdravoval stovky nemocných a sytil zástupy, před Muhammadem (který zástupy zotročoval a požadoval za ně výkupné), obyvatelé Arábie schovávali majetek i ženy, a proto Muhammad nechával mučit předáky přepadených obcí, aby úkryty prozradili.

Islám lze zhodnotit na základě jeho závazných věroučných textů a především na základě jeho hlavního morálního vzoru, a tím je Prorok Muhammad. Křesťanství lze zhodnotit taktéž jen na základě zhodnocení jeho moráního vzoru, a tím je Ježíš Kristus. Pokud jsou křesťanské zásady důsledně dodržovány, výsledek je skvělý. Pokud jsou ale důsledně dodržovány zásady zjevené Prorokem Muhammadem, vidíme přesně to, co se označujete jako fanatismus, terorismus a frustrace. Naše štěstí vlastně spočívá v tom, že většina muslimů nebere své náboženství příliš vážně.

Přikazuje právo šaría totéž, co Desatero ?
... " V islámu najdeme jen málo úcty k lidskému životu – ať muslimů či nemuslimů. Začněme přikázáním "Nezabiješ", které islám porušuje. Provinění proti Alláhovi, jako je rouhání a odpadlictví, šaría trestá smrtí. Současně však zakazuje stíhat muslimy, kteří zabijí odpadlíky, zrovna tak jako rodiče a prarodiče, kteří zabíjí své potomky. Alláh přikázal muslimům zabíjet jeho nepřátele ...."

Nepřítelem není radikální islám. Nepřítelem je islám.
... " My milujeme život, oni milují smrt, zvláště naši. My chceme koeexistenci, muslimové chtějí ovládat. My věříme v rovnost, muslimové věří v nadřazenost. Islám se nemůže změnit a z toho plyne, že se ani muslimové nemohou změnit.
Když nazýváte islám radikálním, tak tím implikujete, že existuje mírový islám – to je ale lež. Existují mírumilovní muslimové, ale neexistuje něco jako mírumilovný islám. Muslimové jsou mírumilovní do té míry, do jaké ignorují své náboženství islámu. Stanou se radikálními, jakmile si prohloubí své znalosti islámu. Je pravděpodobnější, že si prohloubí svou znalost a vrátí se ke svým kořenům, když imigrují do nemuslimské země.
Dokud jsou muslimové minoritou, zůstávají poklidnými, ale jakmile jejich počty narostou, musí se pokusit převzít zemi, ve které žijí. Islám podněcuje terorismus. Mohamed byl teroristou. Dělal nájezdy na vesnice a města nemuslimů, za úsvitu využíval moment překvapení, zabíjel neozbrojené muže a bral si jejich ženy a děti za otroky a sexuální otroky. Všichni muslimové považují Mohameda za nejlepšího člověka, kterého by měli napodobovat.
S 1,5 miliardou vyznávajících následovníků je islám největší hrozbou pro humanitu, která kdy existovala. Neměl byste spát, když váš soused či spolupracovník věří ve svého boha, který mu nařídil, aby vás zabil. Korán je ta nejodpornější kniha, která byla kdy napsána. A ten, kdo ji diktoval, byl masovým vrahem, pedofilem, úkladným vrahem, zhýralcem, opovržení hodným individuem, které spáchalo strašné zločiny."

Od počátku čas Mohameda až do dnes se islám šířil mečem a násilím; to je historická pravda
" Mohamed šířil svoje náboženství ne prostředníctvím zázraků či přesvědčivých slov, ale prostředníctvím zbraní. Toto náboženství, které prosazuje všelijaké nemorální věci, Mohamedovi umožnilo, aby se v krátkém čase stal vůdcem hordy lupičů. S nimi přepadal krajiny na východě a podroboval si lidi. Ne zaváděním pravdy, ne zázrakami a proroctvími; ale z jediného důvodu: aby zdvihl meč nad hlavami těch, které dobyl a zakřičel:
uvěř nebo zemři ! "

Křesťanství je sekularizováno na rozdíl od islámu
Džihád je cesta víry stejně, jakým je Desatero cestou víry pro křesťany. Muslim, který nectí Džihád, je nedobrý muslim. Džihád smí muslim šířit všemi způsoby, slovem, textem, písní, činy, krví a válkou. Muslimové musí podle Džihádu prosazovat slovo Proroka všude, kam přijdou a musí šířit jeho víru. V zemích, kde jsou muslimové v menšině, musí cestu víry prosazovat slovem a textem, ale v zemích, kde mají vysoké zastoupení, mají povinnost podle Džihádu prosazovat nejen slovo víry, ale i zákon víry, kterým je Šaría. Po nastolení Šaríi musí jinověrci buď konvertovat k islámu, anebo musí platit daň za jinověrectví. Bezvěrectví (ateismus) ovšem islám netoleruje.
Sloterdijk: Islám je neslučitelný s moderní kulturou
Muslimská komunita se neintegruje. Je naivní to po ní vůbec chtít, řekl exšéf britské rady pro rovnost
ÚVAHA: Principy naší a islámské společnosti
Rána pro křesťany: Bible a Korán jsou prý totéž.
Násilí v křesťanství a v islámu

MUDr. Vladislav Rogozov : " Evropská kultura je založena na demokracii, svobodě, právu, jednotlivci, kritickém uvažování, rovnosti lidí různých názorů a pohlaví. Naproti tomu islámská kultura je založena na religiózním dogmatu, absolutním uctívání náboženství, iracionální poslušnosti textu koránu. Z toho pak vyplývá její netolerance k lidem odlišných názorů a sexuální orientace nebo nerovnoprávnost mezi mužem a ženou. Hodnoty obou systémů jsou natolik rozdílné, že spolu nemohou existovat v jednom prostoru a čase tak, aby spolu nesoupeřily. "

Islám nemá s islámem nic společného  - Křesťanství se stalo násilné, kdykoliv se odvrátilo od Ježíše. Islám se stává mírumilovným, kdykoliv se odklání od Mohameda a militantním, nesnášenlivým, kdykoliv přesně podle Mohameda koná. Ale protože tak jako je naprosto zásadní a neoddělitelnou součástí křesťanství Ježíš, tak je neoddělitelnou součástí islámu prorok Mohamed. Proto islám nemůže být principiálně mírumilovný, stejně jako nebyl Mohamed.

Korán - ospravedlňuje a dává svolení k řadě věcí, které bychom v dnešním světě považovali za nemorální. Jedná se o: nenávist k homosexuálům, lhaní a podvádění, pedofilii, polygamii, rasismus, náboženskou diskriminaci, terorismus, násilí vůči ženám, otroctví a znásilnění. Zatímco je v Koránu přes 300 zmínek o Alláhovi a strachu, je v něm pouze 49 zmínek o lásce. Z těchto 49 referencí o lásce je celkem 39 negativních. Rovněž se v Koránu nachází přibližně 500 veršů (zhruba každý dvanáctý), které hovoří o pekle, a přes 400 učení o nenávisti k židům, křesťanům, modlářům a kafírům (nemuslimům). Více na wikiislam.net. Prokletí světa jménem Islám: Nikdy nebyl, není ani nebude náboženstvím míru.

Bible - lidé obhajující islám tvrdí, že také Bible obsahuje texty nabádající k násilí. To ale není úplně pravda. Pokud najdeme v Bibli zmínky o násilí tak jedině v textech Starého zákona vznikajících v 12 až 1 století př. n. l., tedy před více jak 3000 lety.  Již kolem 1 století n. l. však vyšla nová Bible ve které rozhodně žádné nabádání k násilí či netoleranci není, ale naopak k lásce, toleranci a úctě k životu. Tyto Bible se také nazývají Starý a Nový zákon, ovšem slovo " zákon"  v tehdejší době mělo význam slova " odkaz". Dalším velkým rozdílem Koránu od Bible je ten, že Bible není a nikdy nebyla interpretována jako slovo Boží. Stará Bible je především soupis historických událostí především židovských dějin. Nová Bible se od staré významně odlišuje. Je v ní popsáno působení a kázání  Ježíše z Nazareta, různé příběhy a podobenství.  Naproti tomu je Korán považován za doslovný diktát od Boha o kterém se prostě nediskutuje a není možné jej měnit. Proto je také islám stejně krutý a neměnný již 1400 let, zatímco křesťanství se postupně vyvíjelo a dnes je to mírumilovné a tolerantní náboženství.
Shlédněte také článek Podstata ideologie IS


Krutá pravda o islámu? Je třeba se rozhodnout, zuří novinář

... " Levice se musí rozhodnout, jestli chce ženskou emancipaci, práva gayů, rovnost pro všechny, všechny výdobytky západní kapitalistické demokracie; nebo jestli chce islám. "

Místopředseda sněmovního výboru pro bezpečnost Richard Dolejš:

    " Několik citátů jsem vybral v Koránu a několik v Bibli. Myslím, že tyto pasáže vystihují podstatu našeho střetu civilizací. Korán 48.29: „Muhammad je posel Boží; a ti, kdož jsou s ním, strašní jsou proti nevěřícím, však laskaví mezi sebou.“ Korán 47.5/4: „A když se střetnete s nevěřícími, udeřte je do šíjí, a až jim způsobíte úplnou porážku, pevně je spoutejte!“ A do třetice Korán 9.124/123: „Vy, kteří věříte! Bojujte proti těm z nevěřících, kteří jsou poblíže! Nechť ve vás naleznou tvrdost a vězte, že Bůh je na straně bohabojných!“ Korán 9.74/73: „Proroku, bojuj usilovně proti nevěřícím a pokrytcům a buď přísný na ně.“ Korán 5.56/51: „Vy, kteří věříte! Neberte si Židy a křesťany jako přátele…“ A nyní nejpodstatnější pasáže z Bible – Lukáš 6: „Milujte své nepřátele! Buďte dobří k těm, kdo vás nenávidí, žehnejte těm, kdo vás proklínají, a modlete se za ty, kdo vás pomlouvají… Chovejte se k lidem tak, jak chcete, aby se oni chovali k vám…“

A nyní bych se dvěma citáty pustil na teologické pole a srovnal, jak Boha definuje Bible a jak Korán. Bible 1. Jan: „Kdo jiný přemáhá svět než ten, který věří, že Ježíš je Syn Boží. Žádný duch, který Ježíše nevyznává, ovšem není z Boha, ale je to duch Antikrista.“ Korán 5.19/17: „Věru jsou nevěřící ti, kdož říkají: ‚Zajisté je Bohem Mesiáš, syn Mariin!‘“ Tolik ke slučitelnosti obou náboženství. Každý si může udělat závěr sám. "


A zde uvádím několik málo " veršů " z Koránu:

 • Zabíjejte je všude, kde je dostihnete, a vyžeňte je z míst, odkud oni vás vyhnali, vždyť svádění od víry je horší než zabití....
 • Nad těmi, kdož jsou nevěřící a jako nevěřící zemřou, bude vyneseno prokletí Boha, andělů i lidí všech
 • Nevěřící nepřestanou proti vám bojovat, dokud vás neodvrátí od náboženství vašeho, budou-li toho schopni. Pro ty z vás, kdož od náboženství svého odpadnou a jako nevěřící zemřou, marné bude jejich konání na tomto i onom světě - ti ohně obyvateli se stanou a nesmrtelní v něm budou.
 • V ten den nebudou nevěřícím majetky ani děti jejich proti Bohu nic platny a stanou se palivem pro oheň pekelný.
 • Zajisté ty, kdož ve znamení Boží nevěří, očekává trest strašný, neboť Bůh věru mocný je a pán pomsty.
 • A bojte se ohně pekelného, připraveného pro nevěřící,
 • Nechť si ti, kdož nevěří, nemyslí, že odklad, který jsme jim povolili, je pro ně dobrý; povolili jsme jim odklad jen proto, aby hříchy své ještě rozmnožili, a je očekává trest zahanbující.
 • Nechť si věřící neberou nevěřící za přátele místo věřících! Kdo tak učiní, nedostane se mu od Boha ničeho ...
 • A ty, kdož neuvěřili, potrestám trestem přísným na tomto i na onom světě a nebudou mít žádné pomocníky
 • Kdo touží po jiném náboženství než po islámu , nebude to od něho přijato a v životě budoucím bude mezi těmi, kdož ztrátu utrpí.
 • Neberte si mezi nimi přátele, dokud se nevystěhují na stezku Boží! A jestliže se obrátí zády, pak je chyťte a zabte, kdekoliv je naleznete! A neberte si z nich ani přátele, ani pomocníky
 • A hle, Pán tvůj vnukl andělům: „Jsem s vámi, podpořte tedy ty, kdož uvěřili! Já vrhnu do srdcí těch, kdož nevěří, hrůzu a vy bijte je po šíjích a bijte je po všech prstech!“
 • Nejste to vy, kdo je zabili, ale Bůh je zabil; a nevrhals ty, když jsi vrhal, nýbrž byl to Bůh, kdo vrhal, aby vyzkoušel věřící zkouškou dobrou, od Něho přicházející,
 • Věru ty, kdož neuvěřili v Naše znamení, My v ohni sežehneme, a kdykoliv vyschnou kůže jejich, vyměníme je za jiné, aby tak trestu okusili. A Bůh zajisté je mocný, moudrý.
 • Kéž bys mohl vidět, až andělé odvolají ty, kdož byli nevěřící, a budou je bít po tvářích a po zádech volajíce: „Okuste nyní trestu spalujícího
 • Nechť se nedomnívají ti, kdož nevěří, že nás předhoní - nepodaří se jim uniknout našemu zásahu!
 • Připravte tedy proti nim všechno, co schopni jste postavit ze síly a oddílů jezdeckých, abyste zastrašili nepřátele Boží i nepřátele své a jiné mimo ně, které ještě neznáte, ale které Bůh dobře zná. A cokoliv vydáte na cestě Boží, bude vám plně nahrazeno a nebude vám ukřivděno.
 • A až uplynou posvátné měsíce, pak zabíjejte modloslužebníky, kdekoliv je najdete, zajímejte je, obléhejte je a chystejte proti nim všemožné nástrahy!
 • Bojujte proti těm, kdož nevěří v Boha a v den poslední a nezakazují to, co zakázal Bůh a Jeho posel, a kteří neuctívají náboženství pravdy, z těch, kterým se dostalo Písma dokud nedají poplatek přímo vlastní rukou, jsouce poníženi.
 • Jděte v boj lehcí i těžcí a bojujte majetky i osobami svými na cestě Boží! A to bude pro vás lepší, jste-li vědoucí.
 • Proroku, bojuj usilovně proti nevěřícím a pokrytcům a buď přísný na ně! Útočištěm jejich bude peklo, a jak hnusný je to cíl konečný!
 • Vy, kteří věříte! Bojujte proti těm z nevěřících, kteří jsou poblíže! Nechť ve vás naleznou tvrdost a vězte, že Bůh je na straně bohabojných!
 • Vy, kteří věříte! Neberte si židy a křesťany jako přátele, neboť oni jsou si přáteli jedni druhým.
 • A když si přejeme zahubit město nějaké, poručíme boháčům jeho, aby v něm nepravosti páchali a pak uskuteční se slovo Naše nad ním vyřčené a zahubíme je zničením dokonalým.
 • A věru těm, kdož nevěří a odvádějí jiné z cesty Boží a od Mešity posvátné, již jsme určili pro všechny lidi - jak pro ty, kdož u ní sídlí, tak i pro kočovníky, a těm, kdož chtěli by zde zavést bludnou víru ze svévole, dáme okusit trestu bolestného.
 • však oni v toto zjevení neuvěří, pokud trest bolestný neuzří,
 • Nejhoršími tvory před Bohem jsou ti, kdo byli zatvrzele nevěřící a stále ještě nevěří,
 • Proroku, povzbuzuj věřící k boji! Bude-li mezi vámi dvacet vytrvalých mužů, porazí dvě stě, bude-li jich mezi vámi sto, porazí tisíc nevěřících, neboť to jsou lidé nechápaví.
 • Toto je peklo, jež bylo vám přislíbeno - hořte v něm dnes za to, že jste neuvěřili!
 • Neposlouchej nevěřící, ale pusť se jím proti nim do boje úporného.
 • atd. atd. jenom nenávist a nabádání k zabíjení nevěřících (nemuslimů) viz. Korán

Islám přikazuje v koránu a hadíthech páchat různé druhy odporností.

Sharia je jakýsi systém islámského náboženského práva pocházející ze 7. století, sekundárně však o právní odvětví, vzniklé pro potřeby chalífátu upravující vztah jednotlivce ve společnosti. Nepříklad:

 • Džihád, který je definován jako „svatá válka proti nemuslimům“ je povinností každého muslima, vůdce i muslimské hlavy státu
 • Chalífem se může stát i takový muslim, který se zmocní vlády silou.
 • Chalíf nemůže být obviněn ze závažných trestných činů, jako je vražda, cizoložství, loupež, krádež, pití alkoholu a v některých případech i znásilnění.
 • Vždy musí určité procento Zakat (prostředky na charitu) být poukázáno ve prospěch džihádu.
 • Vždy a bez výjimky je povinností poslouchat příkazy chalífa, a to i v případě, že jsou chybné, nebo nespravedlivé.
 • Chalíf musí být muž, muslim a nesmí to být v minulosti, ani současnosti otrok.
 • Muslim, který se zřekne islámu musí být okamžitě zabit
 • Muslimovi bude podle práva šaría odpuštěna vražda, kterou spáchal na: 1) odpadlíkovi víry, 2) cizoložníkovi, 3) silničním lupiči. Spravedlivá ochrana ulic a silnic, stejně tak jako zabití pro čest je přijatelné.
 • Muslim nikdy nedostane trest smrti za vraždu nemuslima, ale dostane jej za vraždu muslima.
 • Šaría nepopírá a povoluje otroctví, sexuální otroctví. Majitel nikdy nebude potrestán za zabití svého otroka.
 • Šaría povoluje trest smrti ukamenováním, stětím hlavy, amputaci končetin, bičování i za trestné činy hříchu, jakým je např. cizoložství.


PODPOŘIT